Thursday, May 7, 2009

มาละ การสอบภาค ก ปี 2552 บันไดขั้นแรกของการเป็นข้าราชการ
มาละ การสอบภาค ก ในปี 2552 นี้ จากปีก่อนที่ตั้งใจจะไปสอบ แต่แล้วก็ยกเลิกไป คราวนี้มาอีกรอบ กับการสอบภาค ก. อันหฤโหด

ปีก่อนมีแต่คนสอบได้ ทั้งๆ ที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือ (เค้าว่างั้นกันนะ) แอบเสียดายนิดๆ ที่ไม่ได้ไปสอบ

ก็เอารายละเอียดมาแปะไว้ก่อน เผื่อใครสนใจ
โดยจะเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งสามารถ สมัครสอบภาค ก ทางอินเตอร์เน็ต ได้


วิธีการสมัครสอบทาง internet คือ

1. เปิดเว็บ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น
หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น
Diskette(ไม่ค่อยมีคนใช้แล้วนะ diskette เนี่ย) เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครัง้ แรกที่สมบูรณ์แล้วได้
....
แล้วให้เอาแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บจม.ธนาคาร
กรุงไทย ทุกสาขาทัว่ ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2552 ภายในเวลาทำการของ
ธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย
** ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
** ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
** ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว หลังจากปิ ดรับสมัครสอบ
ก.พ. จะกำหนดเลขประจำตัวสอบให้ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ


ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบ
เลขประจำตัวสอบ ได้ตัง้ แต่วันที่ 24 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไปโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 หัวข้อย่อยตรวจสอบ เลขประจำตัวสอบ”


เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 สำหรับผู้ที่ยัง
ไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบ ให้นำหลักฐานการชำระเงิน ติดต่อศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. หรือ ภาค ก.และภาค ข.
(ระดับปริญญาโท) ของ ก.พ. แล้ว ไม่ต้องสมัครสอบในครัง้ นี้อีก

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ
“การประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไปอ่านรายละเอียดกันแบบเต็มๆ ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ --> http://job3.ocsc.go.th/prakrad52.pdf

ส่วนใครที่สอบภาค ก ผ่านแล้ว ตอนนี้มีประกาศสอบ ภาค ข แล้วค่ะ คลิกไปดูกันเลย >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

แวะเข้ามา ทักทายกันบ้างก็ได้ค่ะ

There was an error in this gadget